Revista Fotografía

Homble de es-tao

Por Mimaki
HOMBLE DE ES-TAO
"Dào kě dào, fēi cháng dào; míng kě míng, fēi cháng míng º
wú míng, tiān dì zhī shǐ; yǒu míng, wàn wù zhī mǔº
gù cháng wú yù, yǐ guān qí miào; cháng yǒu yù, yǐ guān qí jiāoº
cǐ liǎng zhě tóng chū ér yì míng, tóng wèi zhī xuánº
xuán zhī yòu xuán, zhòng miào zhī ménº."
(Me doblo ante el vendaval como el humilde junco, pero
de romperme ni hablar del peluquín)

Volver a la Portada de Logo Paperblog

Sobre el autor


Mimaki 22 veces
compartido
ver su perfil
ver su blog

El autor no ha compartido todavía su cuenta El autor no ha compartido todavía su cuenta

Sus últimos artículos

Ver todos